Algemene Voorwaarden

Door gebruik te maken van de services, diensten en boekingsaanvragen van gigolo Alexandro stemt de klant in met onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Begripsbepalingen 

Alexandro: Gigolo Alexandro (inclusief partners) hebben een minimale leeftijd van 21 jaar, die uitvoering geven aan een boeking. Deze persoon vertegenwoordigd gigolo Alexandro.

Klant: rechtspersonen alsmede natuurlijke personen met een minimale leeftijd van 18 jaar die met gigolo Alexandro een boekingsovereenkomst wensen te sluiten of te hebben gesloten.

Partijen: Alexandro (inclusief partners) en Klant tezamen.

Website: www.gigolo-alexandro.com

Boeking: een overeenkomst van opdracht, dienstverlening en alle andere overeenkomsten tussen de Klant en Alexandro.

Boekingsbevestiging: een bevestiging van Alexandro aan de Klant waarin de afspraken tussen partijen ten aanzien van een boeking zijn vastgelegd.

Boekingsaanvraag: ieder verzoek van een Klant aan Alexandro gedaan via de website, email, telefoon of enig ander communicatiemiddel.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Alexandro uitgebrachte boekingen en daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen. Afwijkingen hiervan zijn enkel geldig voor zover deze door Alexandro uitdrukkelijk en schriftelijk zijn goed gekeurd.

Alexandro is te allen tijde gerechtigd om de inhoud van deze voorwaarden aan te passen en eenzijdig te wijzigen.

Op het moment van totstandkoming van iedere boeking wordt de Klant geacht akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Alexandro en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 3 – Onderneming 

Alexandro en zijn partners voeren werkzaamheden uit op grond van een Boeking uit vrije. Conform de Nederlandse wetgeving zijn Alexandro en zijn partners 21 jaar of ouder.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Boeking 

Een Boeking komt eerst tot stand op het moment dat Alexandro de Boekingsaanvraag uitdrukkelijk heeft aanvaard. Ingeval van een bindende aanbieding geldt dat de Boeking tot stand komt op het moment van acceptatie daarvan door de Klant. De Boekingsbevestiging van Alexandro wordt geacht juist en volledig te zijn.

Het is Alexandro te allen tijde toegestaan op een Boekingsaanvraag te weigeren, zonder daarvoor een reden op te geven.

Artikel 5 – Boekingen

Alexandro spant zich bij ontvangst van een Boekingsaanvraag in om de Klant de best mogelijke ervaring te bieden bij de uitvoering van een Boeking.

Boekingen worden enkel uitgevoerd in een hygiënische woonruimte, tevens een gebouwde onroerende zaak, dan wel een hotel/accommodatie.

De Klant verplicht zich bij de uitvoering van een Boeking tot een hoge mate van persoonlijke hygiëne.

De Klant dient tijdens een Boeking:

De Klant behandelt Alexandro bij de uitvoering van een Boeking met respect en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op iedere Boeking(s)(bevestiging). Het is de Klant te allen tijde niet toegestaan Alexandro te dwingen tot handelingen die in strijd zijn met de Boeking of de wil van Alexandro, zoals het gebruik van een condoom achterwege te laten, dan wel anderszins in strijd zijn met de wet zoals van toepassing in het land van uitvoering van de Boeking.

De Klant dient zich te allen tijde te onthouden van (enige poging) tot misleiding, intimidatie en/of enig ander handelen of nalaten dat de veiligheid van Alexandro of partners in gevaar brengt.

Indien de Klant in strijd met het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden tijd heeft doorgebracht met Alexandro, is de Klant per direct en zonder toepassing van enige korting de genoten uren conform de standaardprijzen zoals vermeld op de Website verschuldigd aan Alexandro.

Artikel 7 – Annulering of wijziging door Alexandro

Het is Alexandro te allen tijde toegestaan een Boeking te annuleren en/of te wijzigen indien:

Alexandro niet op de door de Klant gevraagde locatie en/of tijdstip aanwezig kan zijn;

De door de Klant gevraagde locatie niet beschikbaar is;

Naar het oordeel van Alexandro de identiteit, integriteit en/of de veiligheid van Alexandro niet kan worden gegarandeerd;

De Klant niet binnen (de overeengekomen termijn(en)) aan de overeengekomen voorwaarden van de Boeking voldoet, of indien gegronde redenen bestaan die aanleiding geven dat de Klant niet aan de overeengekomen voorwaarden zal voldoen;

In het geval de Boeking wordt geannuleerd in de zin van artikel 7 is Alexandro niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of onkosten van de Klant.

Artikel 8 – Annulering of wijziging door de Klant

In geval van wijziging of annulering van de Boeking door de Klant, zal deze op kortst mogelijke termijn in contact treden met Alexandro.

Indien Alexandro niet voldoet aan een of meer verwachtingen van de Klant, geeft dit geen recht op annulering of wijziging van de Boeking. Er rust op Alexandro de inspanningsverplichting een realistisch en een beide partijen passende oplossing aan te dragen en de Boeking overeenkomstig te wijzigen.

Wijzigingen ten aanzien van de invulling van de dienstverlening tijdens de Boeking zijn enkel mogelijk, indien Alexandro hier uitdrukkelijk mee instemt. Indien en voor zover deze wijziging(en) aanvullende kosten met zich meebrengen, dienen deze voorafgaand aan de uitvoering van de Boeking te worden voldaan.

Het is de Klant tot 5 uur voorafgaand aan de Boeking toegestaan de betreffende Boeking per e-mail of telefonisch kosteloos te annuleren.

In geval van herhaaldelijk annuleren tot 5 uur voor de Boeking wordt aan de Klant 600,- Euro aan kosten in rekening gebracht.

Artikel 9 – Prijzen en/of prijswijzigingen 

Alle door Alexandro opgegeven standaardprijzen zijn in te zien op de Website. Deze prijzen zijn weergegeven in Euro’s.

De prijs die door Alexandro voor de Boeking opgegeven geldt uitsluitend voor de dienstverlening conform de overeengekomen specificaties.

Eventuele kortingen dienen vooraf overeengekomen te zijn met Alexandro en bevestigd in de Boekingsbevestiging.

Alexandro is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen in geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren en/of andere kosten die voor de uitvoering van de Boeking of aanvullende wensen van de Klant nodig en/of relevant zijn.

Artikel 10 – Betalingen I 

Alle betalingen dienen voorafgaand aan de Boeking, dan wel uiterlijk aan het einde van de Boeking te zijn voldaan, tenzij tussen partijen schriftelijk anders overeengekomen is.

Alexandro accepteert contante betalingen alleen in Euro’s.

Indien een Boeking geannuleerd wordt door Alexandro, omdat de veiligheid dan wel de identiteit van Alexandro gevaar loopt, dan wel het imago van Alexandro zal beschadigen, bestaat voor de Klant geen recht op restitutie en wordt aan de Klant het volledige bedrag in rekening gebracht.

Indien de Klant bij de uitvoering van de Boeking op eigen initiatief geen gebruik maakt van diensten waarvoor wel gelden betaald zijn, komen deze gelden niet in aanmerking voor restitutie.

Indien de Klant recht heeft op restitutie van enig betaald bedrag in verband met een geannuleerde Boeking, vindt plaats binnen 7 dagen nadat de Boeking oorspronkelijk plaats gevonden zou hebben op een bankrekening die door de Klant is aangewezen.

Artikel 10 – Betalingen II

Voorts dient de Klant er zorg voor te dragen dat Alexandro uiterlijk 5 uur van tevoren met zekerheid kan vaststellen dat de Klant ook daadwerkelijk aanwezig is op de afgesproken locatie.

Indien Alexandro in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die Alexandro in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de Klant.

In alle gevallen heeft Alexandro naast de in dit artikel genoemde rechten eveneens het recht op nakoming en/of (schade)vergoeding te vorderen.

Artikel 11 – Discretie 

Alle informatie van een Klant zal op discrete wijze gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening alsmede het optimaliseren van toekomstige dienstverlening van Alexandro. Onder haar dienstverlening valt mede: identiteitscontrole, algemene recherche in openbare bronnen en verificatie van de door de Klant opgegeven informatie.

Informatie van de Klant die in het bezit is van Alexandro zal nooit gedeeld worden met derden, tenzij een wettelijke regeling Alexandro hiertoe verplicht.

Indien een Klant onjuiste informatie verstrekt aangaande zijn persoon (identiteit), behoudt Alexandro zich het recht voor om de betreffende informatie weer te geven op een zogenaamde zwarte lijst en te delen met politie en justitie, teneinde toekomstige valse informatie betreffende Boekingen te voorkomen.

Indien een Klant in strijd met deze algemene voorwaarden, behoudt Alexandro zich het recht voor om informatie over de Klant te delen met derden binnen de brancheorganisaties teneinde hen te waarschuwen voor dergelijke handelswijze van de Klant.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Alexandro is niet aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Alexandro.

Gebreken van welke aard dan ook, teleurstellende ervaringen van de Klant, informatie op de Website of afwijkingen ten opzichte van de Website verstrekte informatie, geven de Klant geen recht op (schade)vergoeding en/of restitutie.

Alexandro is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van enig handelen in strijd met artikel 5.

Eventuele aansprakelijkheid van Alexandro is te allen tijde beperkt tot (eventuele) directe schade. Alexandro is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

Artikel 13 – Garantie

Met inachtneming van de inspanningsverplichting van Alexandro zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden, geeft Alexandro geen enkele garantie richting de Klant wat betreft de ervaring van de Klant tijdens de Boeking. Dit mede gelet op de zeer persoonlijke ervaring die de aard van de dienst met zich mee brengt.

Artikel 14 – Intellectueel eigendom 

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de door Alexandro ontworpen marketing- en of salesmaterialen en producten, waaronder mede begrepen, maar niet uitsluitend de inhoud van de Website alsook de werkwijze en andere geestesproducten van Alexandro een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij Alexandro hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk haar toestemming verleend heeft.

Artikel 16 – Toepasselijk recht 

Op alle Boekingsaanvragen, Boekingen waaronder mede begrepen deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen tussen Alexandro en Klant of derden uit hoofde van een Boekingsaanvraag, Boeking waaronder mede begrepen deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Technische Dag

Op een zaterdag in november wordt een technische dag georganiseerd voor alle cursisten en leraressen van stichting PMON.

Ieder jaar wordt een leuk onderwerp gekozen, wat op verschillende niveaus wordt uitgewerkt, zodat iedereen kan deelnemen. 

Tijdens deze dag wordt er een modeshow gehouden, waarbij we elkaar proberen te inspireren en we gemaakte kleding met trots mogen showen.

Ook leuk om medecursisten te ontmoeten!

×